Hoofdcategorie


Downloaden

Algemene voorwaarden


Versie 2.0 - 6 juni 2011

Gezocht.nl biedt een platform waar gebruikers advertenties kunnen plaatsen indien zij op zoek zijn naar een aanbieder van een dienst of product en waar gebruikers die dergelijke diensten en producten aanbieden kunnen reageren op de advertenties van andere gebruikers.

Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van deze door Gezocht.nl verrichte dienstverlening. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op de dienstverlening. Lees de onderstaande Gebruiksvoorwaarden dan ook aandachtig door. Wij raden u bovendien de Gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze later nog eens kunt teruglezen.

Artikel .1 Definities

.1 Gezocht.nl: Songteksten Media B.V., gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 08116706, handelend onder de naam Gezocht.nl.

.2 Website: de website van Gezocht.nl, te raadplegen via “www.gezocht.nl”, inclusief alle bijbehorende subdomeinen.

.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Gezocht.nl een Overeenkomst heeft gesloten of die de Website bezoekt.

.4 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

.5 Adverteerder: de geregistreerde Gebruiker die een Advertentie plaatst op de Website.

.6 Aanbieder: de geregistreerde Gebruiker die reageert op een Advertentie.

.7 Advertentie: de door de Adverteerders te plaatsen berichten waarin zij vermelden op zoek te zijn naar bepaalde producten of diensten.

.8 Overeenkomst: de tussen Gebruiker en Gezocht.nl bestaande overeenkomst, waar deze Gebruiksvoorwaarden integraal deel van uitmaken.

.9 Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Gebruiker die zich heeft geregistreerd op de Website en zich op de Website kan identificeren.

.10 Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel .2 Toepasselijkheid

.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Gezocht.nl en Gebruiker.

.2 De Gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de Website.

.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Gezocht.nl daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel .3 Registratie

.1 Om op de Website Advertenties te kunnen plaatsen of op een Advertentie te reageren dient Gebruiker zich te registreren.

.2 Gebruiker kan zich registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier op de Website in te vullen en te verzenden. Registratie is pas compleet nadat Gebruiker zijn gebruikersnaam heeft geactiveerd door op de hyperlink te klikken die Gezocht.nl hem daartoe per e-mail heeft verstrekt.

.3 Gebruiker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden te handelen.

.4 Tijdens de registratieprocedure kiest Gebruiker een wachtwoord waarmee hij na de registratie kan inloggen op de Website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

.5 Gezocht.nl mag er vanuit gaan dat wanneer er op de Website wordt ingelogd met behulp van de Inloggegevens, deze handeling onder toezicht en met goedkeuring geschiedt van de Gebruiker die zich heeft ingeschreven. Dat geldt tevens voor handelingen die plaatsvinden gedurende de periode tussen het inloggen en uitloggen.

.6 Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Gebruiker wordt dan ook aangeraden om zijn Inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij zijn Inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor de eventuele gevolgen daarvan.

.7 Mocht Gezocht.nl om wat voor reden dan ook schade leiden ten gevolge van het door de Gebruiker aan derden verstrekken van zijn Inloggegevens, dan is Gebruiker daarvoor ten volle aansprakelijk.

.8 Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Gezocht.nl daarvan in kennis te stellen, zodat Gezocht.nl gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel .4 Advertenties

.1 Adverteerder kan een Advertentie plaatsen door het daartoe bestemde elektronische formulier op de Website volledig in te vullen en in te zenden.

.2 Bij het plaatsen van een Advertentie kan aanvullende informatie gevraagd worden van Adverteerder. Adverteerder is gehouden deze informatie volledig en naar waarheid in te vullen. Adverteerder kan deze informatie op ieder gewenst moment wijzigen via zijn account op de Website.

.3 De Advertentie wordt geplaatst voor de duur van twee (2) maanden. Adverteerder heeft de mogelijkheid de duur te verlengen met een periode van opnieuw twee (2) maanden. Indien Adverteerder geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de duur te verlengen of ook de tweede periode van twee (2) maanden verstreken is, dan wordt de Advertentie automatisch verwijderd.

.4 Adverteerder kan Advertenties te allen tijde verwijderen en/of wijzigen via zijn account op de Website.

.5 Adverteerder is gehouden om, indien voor de Advertentie relevante gegevens wijzigen, deze wijzigingen door te voeren in zijn gegevens of de geplaatste Advertentie, via zijn account op de Website.

.6 Indien de Advertentie niet langer relevant is, bijvoorbeeld omdat Adverteerder de daarin genoemde diensten of producten niet langer nodig heeft, dient Adverteerder de Advertentie te verwijderen.

.7 Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de Advertentie die hij plaatst in de juiste categorie geplaatst wordt. Indien Adverteerder de Advertentie niet in de juiste categorie of subcategorie plaatst, heeft Gezocht.nl te allen tijde het recht de Advertentie – zonder overleg met Adverteerder – te verplaatsen naar de juiste (sub)categorie.

.8 Gezocht.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor Advertenties voor bepaalde producten of diensten te weigeren indien dit, naar het uitsluitend oordeel van Gezocht.nl, niet in overeenstemming is met de doelstelling van de Website. Hieronder vallen onder meer Advertenties waarin gevraagd wordt om artikelen die bij of krachtens de wet niet vrij mogen worden verkocht, waarvan de verkoop rechten van derden schendt (zoals rechten van intellectuele eigendom), gestolen goederen, drugs en vuurwapens. In geval van twijfel of een Advertentie met betrekking tot een bepaald product of dienst geplaatst mag worden, kan Gebruiker contact opnemen met Gezocht.nl.

.9 Gezocht.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgaaf van reden, een Gebruiker de toegang tot de Website/diensten te ontzeggen en de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel .5 Notificaties en berichten

.1 Gebruiker ontvangt berichten van Adverteerders via de berichteninbox in zijn account op de Website. Indien gewenst kan Gebruiker per e-mail notificaties ontvangen indien hij een nieuw bericht ontvangen heeft.

.2 Indien Adverteerder ongewenste berichten ontvangt van een Aanbieder, kan hij hier melding van maken door in de inbox in zijn account, het bericht van Aanbieder te markeren als 'spam'.

.3 Gezocht.nl zal geen via de Website verzonden of ontvangen berichten van Gebruikers lezen of aan derden onthullen, tenzij dit nodig is voor een goede technische werking van de Website, er een ernstig vermoeden van strafbare feiten of voorbereiding daarvan bestaat, of als jegens Gezocht.nl een gerechtelijk bevel daartoe bestaat.

.4 Indien de Overeenkomst tussen Gezocht.nl en Gebruiker wordt beëindigd zal Gezocht.nl alle via de Website verzonden of ontvangen berichten van Gebruiker verwijderen.

Artikel .6 Reageren op advertenties

.1 Aanbieder kan reageren op een door Adverteerder geplaatste Advertenties door de Adverteerder een bericht te sturen via het daartoe bestemde formulier op de Website.

.2 Aanbieder zal slechts berichten sturen die rechtstreeks in verband staan met de inhoud van de Advertentie en relevant zijn voor het in de Advertentie door Gebruiker gedane verzoek.

.3 Aanbieder is gehouden in zijn reacties op Advertenties slechts volledige en correcte informatie op te nemen.

Artikel .7 Gebruik van de Website

.1 Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker.

.2 Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

– alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Gezocht.nl;
– geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met de wet- of regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van anderen;
– geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers van de Website;
– geen spam of anderszins ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging, de mogelijkheid om berichten te versturen via de Website en e-mail;
– geen Advertenties zal plaatsen waarin gevraagd wordt om, of berichten zal verzenden waarin een aanbod wordt gedaan met betrekking tot, producten of diensten waarvan de verkoop in strijd is met de wet of de rechten van derden schendt.

.3 In het geval Gebruiker de in deze Algemene voorwaarden geformuleerde gedragsregels – in het bijzonder lid 1 en 2 van dit artikel – schendt, verbeurt Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkost is vereist een direct opeisbare boete van € 500,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van Gezocht.nl om volledige schadevergoeding te vorderen.

.4 Gebruiker vrijwaart Gezocht.nl voor alle aanspraken die gebaseerd zijn op of verband houden met de stelling dat Advertenties of via de Website verzonden berichten onrechtmatig zijn of op welke andere grond dan ook strijdig zijn met de wet of regelgeving.

.5 Gezocht.nl is niet verplicht om Advertenties of andere via de Website openbaar gemaakte informatie te controleren, bewerken of monitoren. Gezocht.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit door Gebruikers via de Website gepubliceerde informatie.

.6 Indien Gezocht.nl echter een gegrond vermoeden heeft, tot het besef komen of in kennis gesteld worden dat in Advertentie opgenomen of via de Website verzonden berichten onrechtmatige informatie bevatten, dan heeft Gezocht.nl het recht deze informatie direct te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren, zonder dat Gezocht.nl tot het vergoeden van enige hiertoe geleden schade gehouden is (zie ook Artikel 8).

Artikel .8 Klachtenprocedure

.1 Eenieder kan Gezocht.nl in kennis stellen van gedragingen of Advertenties die jegens hem onrechtmatig zijn. Dit kan via de knop 'illegale advertentie' op de Website of via de op de Website vermelde contactgegevens van Gezocht.nl.

.2 Gezocht.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening is sprake van onrechtmatige informatie op de Website. Indien de klacht naar het oordeel van Gezocht.nl gerechtvaardigd is, is Gezocht.nl gerechtigd de Advertentie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Gezocht.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de Gebruiker te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Gezocht.nl zal de Gebruiker informeren over het verloop van deze procedure.

.3 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Gezocht.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen. Gezocht.nl kan hierbij alle relevante informatie over Gebruiker en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle handelingen te verrichten die deze instanties Gezocht.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

.4 Bij herhaaldelijke klachten over de door Gebruiker aangeboden informatie is Gezocht.ln gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en daarmee het account te verwijderen, evenals alle Advertenties van die Gebruiker.

.5 Gezocht.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door een ingrijpen van Gezocht.nl in het kader van de klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt te zijn en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht of anderszins onrechtmatig is.

Artikel .9 Licentie

.1 Gebruiker geeft Gezocht.nl een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Advertenties te publiceren op de Website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Aanbieder om Advertenties te wijzigen en/of in te korten. Deze licentie blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

Artikel .10 Duur en beëindiging

.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de Overeenkomst op ieder gewenst moment beëindigen door zijn account op de Website te verwijderen.

.2 Na verwijdering van het account van Gebruiker is het besloten gedeelte van de Website niet langer toegankelijk en is het voor hem niet langer mogelijk om Advertenties te plaatsen en op Advertenties van andere Gebruikers te reageren. Tevens zullen alle door Gebruiker verzonden berichten en alle door hem geplaatste Advertenties worden verwijderd.

.3 Gezocht.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten dan wel de Overeenkomst te beëindigen als het vermoeden bestaat dat Gebruiker in strijd handelt met de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende voorwaarden voor het gebruik van de Website, op welke wijze dan ook, zonder dat Gezocht.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.

.4 Gezocht.nl is te allen tijde gerechtigd de Website te staken. Gezocht.nl is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die hierdoor ontstaat.

.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst behouden te volgende artikelen ook na het einde van de Overeenkomst hun werking:

– Artikel 11: Aansprakelijkheid
– Artikel 13: Rechten van intellectuele eigendom

Deze artikelen behouden hun werking voor zolang als Gezocht.nl op het voortbestaan van die werking in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel .11 Aansprakelijkheid

.1 Gebruiker erkent dat Gezocht.nl slechts een platform biedt voor het plaatsen van Advertenties en het reageren op dergelijk Advertenties en Gebruiker daar toegang tot biedt. Gebruiker begrijpt dat Gezocht.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de transacties tussen Adverteerders en Aanbieders.

.2 Gezocht.nl is jegens Gebruiker niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle of de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, hoedanigheid van door Aanbieders aangeboden producten of diensten, alsmede ten aanzien van de getrouwheid, nauwkeurigheid of rechtmatigheid van Advertenties en aanbiedingen van Aanbieders, het recht van Aanbieder de producten en/of diensten te verkopen en leveren of het vermogen van Adverteerders om de gevraagde producten of diensten te kopen.

.3 Gebruiker erkent dat Gezocht.nl in staat nog verplicht is de identiteit van een andere gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat Gebruiker zelf gehouden is zich te vergewissen van de identiteit en de goede bedoelingen van een andere Gebruiker.

.4 Gebruiker erkent dat Gezocht.nl niet verantwoordelijk is voor de door Gebruiker ter effectuering van hun transacties gehanteerde betaalwijze. Gezocht.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of de risico's verbonden aan een bepaalde betalingswijze.

.5 Gezocht.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Gebruiker of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan, gederfde winst/omzet, en immateriële schade.

.6 De aansprakelijkheid van Gezocht.nl jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook (waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Gebruiker betaalde vergoedingen aan Gezocht.nl, met een maximum van 250 euro.

.7 Gebruiker die geen Consument is, vrijwaart Gezocht.nl voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.

.8 De leden 5 en 6 van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Gezocht.nl.

Artikel .12 Onderhoud/storingen/overmacht

.1 Gezocht.nl behoudt zich het recht voor om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website, de bijbehorende programmatuur en andere faciliteiten. Gezocht.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker via de Website zoveel mogelijk op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Gezocht.nl is echter nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of in verband met zodanige buitengebruikstelling.

.2 Gezocht.nl heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit van de Website, zal Gezocht.nl proberen Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Gezocht.nl is echter niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.

.3 In geval van overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Gezocht.nl in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel worden beëindigd, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel .13 Rechten van intellectuele eigendom

.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde werken/programmatuur, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Gezocht.nl of diens licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Gebruiker de programmatuur of andere werken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

.2 Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken/programmatuur te verwijderen of te wijzigen.

.3 Het is Gezocht.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de in het kader van de Overeenkomst aan Gebruiker beschikbaar gestelde werken en/of programmatuur. Indien Gezocht door middel van technische bescherming de werken/programmatuur van Gezocht.nl heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel .14 Persoonsgegevens

.1 Gezocht.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

.2 Op de Website kunnen zich links naar webpagina's van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoonsgegevens. Gezocht.nl is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.

Artikel .15 Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

.1 Gezocht.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

.3 Indien Gebruiker een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen.

Artikel .16 Slotbepalingen

.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Zutphen.

.4 De door Gezocht.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

.5 Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

Songteksten Media B.V.
H.o.d.n. Gezocht.nl
Eekschillersdreef 542
7328LJ Apeldoorn

E-mail: support@gezocht.nl
Telefoonnummer: 06-81804253

KvK-nummer: 08116706
BTW-nummer: NL815795257B01